top of page

Uslovi Korišćenja i Polisa Privatnosti

Korišćenjem sajta BodyCode.rs prihvatate Uslove Korišćenja i Polisu Privatnosti sajta.

KOLAČIĆI (Cookies)


Kolačić je mali tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku. Kolačići ne štete Vašem računaru na bilo koji način i ne sadrže viruse. Kolačići sa naše web stranice ne sadrže Vaše lične informacije. Korišćenje Kolačića možete da deaktivirate u svako doba preko opcija Vašeg pretraživača. Da bi omogućili usluge ponuđene na našoj web stranici prilagođene željama registrovanih korisnika, "Kolačići" su postavljeni u nekim delovima sajta. Ovi "Kolačići" su jednokratni - aktivni su samo za vreme trajanja posete sajtu. "Kolačići" se takođe koriste za anonimnu statističku procenu.

PODACI O LIČNOSTI


Poštovani,
 
Ovo obaveštenje daje se u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 97/2008, 104/2009, 68/2012 i 107/2012) (u daljem tekstu: Zakon) radi upoznavanja klijenta, potencijalnog klijenta ili drugog lica (u daljem tekstu: Klijent) sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Podaci o ličnosti ili Podaci) od strane Body Code (u daljem tekstu: Društvo).
 
Podaci o ličnosti se prikupljaju ako ste nam iste dobrovoljno dali prilikom registracije, popunjavanjem formulara, slanjem e-maila ili drugim načinom pisane, usmene ili elektronske komunikacije, kao i prilikom naručivanja/kupovine proizvoda ili zahtevanja usluga, slanja upita ili zahteva za dostavljanje materijala ili na drugi sličan način.
Davanjem svojih podataka Društvu potvrdjujete da ste saglasni da Društvo može obrađivati Vaše podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.
 
Podaci o ličnosti koje Društvo prikuplja i obradjuje obuhvataju

 • Ime i prezime;

 • E-mejl adresu;

 • Broj telefona;

 • Fax;

 • Poštansku adresu (ulicu i broj, broj pošte i mesto)

 • Svaki drugi podatak koji ste svojevoljno dali Društvu (osim naročito osetljivih podataka kako su definisani Zakonom)

 
Svrha prikupljanja podataka

 • poštovanje pravnih obaveza (ugovornih i zakonskih ) Društva,

 • izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev Klijenta na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora,

 • ostvarivanje kontakta i pružanje mogućnosti da se Klijenti obaveste o ponudama i dodatnim informacijama i aktuelnostima koje ih interesuju u vezi sa Društvom i uslugama ove kompanije, kao i radi ostvarivanja prava Klijenata vezano za pružene usluge

 • ostvarivanja legitimnih interesa Društva kao rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti.

Davanjem podataka o ličnosti Klijent se saglašava da Društvo iste koristi za potrebe svog redovnog poslovanja i izvršavanja obaveza po svim započetim i budućim poslovima sa Klijentom, uključujući i dostavljanje ponuda za usluge Društva, istraživanje tržišta i zadovoljstva klijenata, ažuriranje, kao i statističke analize i obrade.

Davanjem svojih podataka o ličnosti dajete saglasnost Društvu da iste može obrađivati u skladu sa odredbama Zakona i drugim propisima, kao i da ih može prosleđivati svojim povezanim licima, marketinškim kompanijama, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata koje angažuje odnosno sa kojima sarađuje Društvo, a sve u u cilju pružanja informacija i podataka vezanih za pružanje usluga i unapređivanje istih, za komunikaciju o promotivnim kampanjama, komunikaciju o marketinškim i promotivnim aktivnostima, za unapređenje tih aktivnosti i sl., kao i za vršenje drugih poslovnih aktivnosti kojima se Društvo bavi. 
 
Društvo neće Vaše podatke o ličnosti činiti dostupnim trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovom Obaveštenju.
Vaši podaci će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaša saglanost za to, tj. sve do eventualnog opoziva te Vaše saglasnosti.
 
Pravni osnov obrade podatka i način prikupljanja podataka
Pravni osnov obrade podataka, pored drugih uslova propisanih članom 12. Zakona, je Vaš pristanak. Davanje pristanka za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno. Društvo prikuplja podatke o ličnosti prevenstveno od lica na koje se odnose.
Davanjem svojih podataka Društvu smatra se da je Klijent dao saglasnost Društvu da iste obrađuje u skladu sa Zakonom, kao i da je i usmeno obavešten i upoznat sa načinom prikupljanja i obrade tih podataka.
Društvo će obaviti prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka i to automatski, poluautomatski ili na drugi način.
 
Prava Klijenta u vezi sa obradom podataka
Saglasnost za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku. Obrada podataka nije dozvoljena posle opoziva pristanka.
Obrada nije dozvoljena ako:

 1. fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;

 2. se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka;

 3. svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;

 4. je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;

 5. je način obrade nedozvoljen;

 6. je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;

 7. su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;

 8. je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

 
U skladu sa Zakonom, imate pravo da na Vaš zahtev budete obavešteni  o obradi podataka, pravo na uvid u podatke koji se na Vas odnose, kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju, kao i pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.
Pravo na brisanje podataka imate ako:

 • svrha obrade nije jasno određena;

 • je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;

 • je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;

 • je način obrade nedozvoljen;

 • podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;

 • je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;

 • se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

 

Izmene Uslova Korišćenja i Polise Privatnosti

BodyCode.rs zadržava pravo da izmeni uslove korišćenja i polisu privatnosti u budućnosti. Promene stupaju na snagu pri ažuriranju ove stranice.

 

Ostalo


Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije i Društvo će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitilo u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova. Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti molimo da nas kontaktirate putem Kontakt Forme.

 

Sajt BodyCode.rs se nalazi na Wix.com platformi. Wix.com nam daje platformu preko koje mozemo da prodajemo svoje usluge i proizvode. Vaši podaci mogu biti sačuvani u Wix.com bazama podataka i generalnim Wix.com aplikacijama. Wix.com čuva Vaše podatke na sigurnom serveru osiguranom firewall-om.

Sajt BodyCode.rs koristi Google Analytics i Facebook Pixel alate za analitiku i marketing. O kolačićima (cookies) i ovim alatima možete saznati više na sledecim linkovima:
 


To opt out of being tracked by Google Analytics across all websites, visit this link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook Polise Privatnosti:

bottom of page